Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2018

06:05
4970 05b3 390
Reposted frommakle makle viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
06:03
05:57
2554 932b 390
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
05:55
0130 2759 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaphilomath philomath

June 13 2018

07:55
2790 c5e1 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaoxygenium oxygenium
07:54
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
07:51
07:51
07:50
07:50
07:50
07:49
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

June 09 2018

06:22
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
06:21
Reposted frompanimruk panimruk viawszystkodupa wszystkodupa
06:20
06:18
06:17
06:17
 
06:17
06:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl